Socialització de llibres i material didàctic

La despesa en llibres de text de les famílies amb fills i filles en edat escolar s’ha anat incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat esdevenint una càrrega econòmica important.
Davant aquesta situació, la nostra Escola aplica per iniciativa pròpia un servei de reutilització dels llibres de text i material didàctic en col·laboració amb l’AMPA. L’objectiu principal és reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari. 

El Coordinador de l’AMPA de la socialització és en Joan i el podreu contactar al mail: socialitzacio@ampaceipempuries.org

GUIA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ


Guia actualitzada a maig de 2016

Què és la socialització?


És un sistema de reutilització dels llibres de text i material didàctic complementari.
L’objectiu és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres
de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i assignatures
establertes per als diferents nivells educatius.

Quins beneficis suposa la socialització?


La despesa en llibres de text i material didàctic de les famílies que tenen fills i filles en
edat escolar s’ha anat incrementant considerablement en els darrers anys, i ha acabat
esdevenint una càrrega econòmica important, especialment per a aquelles famílies
amb rendes més baixes.

Principals beneficis del programa de socialització de llibres de text:

  • Redueix significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text
  • Fomenta la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.
  • Afavoreix la cohesió social i l’equitat educativa.
  • Garanteix la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.
  • Fomenta els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
  • Promou la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
  • Educa per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
  • Fomenta la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.

Com s’organitza la socialització a la nostra escola?


El servei de reutilització de llibres de text i material didàctic complementari a la nostra
escola és un projecte consolidat i cada any gaudeix de la participació de la totalitat dels
alumnes d’educació primària.
La nostra Escola, en col·laboració amb l’AMPA, adquireix els llibres de text i el material
didàctic complementari. La utilització dels llibres es fa mitjançant el préstec per a
l’alumnat, que està obligat a fer un bon ús i conservació dels llibres de text lliurats i a
reintegrar-los a l’Escola en finalitzar el curs, a fi que siguin revisats per determinar
el seu grau de conservació i la seva possible reutilització en cursos següents.
Per poder finançar el programa s’ha establert un sistema de quota a pagar per les famílies
en previsió dels llibres i del material que cada curs caldrà adquirir i així constituir un
fons per mantenir el programa i renovar periòdicament les existències.
A la nostra Escola hi ha constituïda una comissió de seguiment i gestió dels llibres de
text i material didàctic que s’encarrega de la gestió i supervisió del programa; i també
s’ocupa de classificar els lots de llibres per cursos per tal de fer inventari d’existències i
preveure la quantitat de llibres que cal adquirir per completar els lots necessaris.

Se’n pot beneficiar el meu fill o filla?


El programa de socialització de material didàctic està destinat a la totalitat d’alumnes i
la reutilització de llibres de text està implantat a l’educació primària.

Com he de fer el pagament?


Amb la documentació d’inici de curs es comunica a totes les famílies la quota de
socialització de llibres de text i de material didàctic a pagar i s’entrega la carta de
pagament.

Si vull més informació, on m’he de dirigir?

Si teniu algun dubte, incidència, queixa o proposta respecte de la socialització de
llibres de text i material didàctic complementari que es du a terme a la nostra escola us
podeu dirigir a el/la Coordinador/a del servei de socialització de llibres de text de per
mitjà de correu electrònic: socialitzacio@ampaceipempuries.org; o per escrit a la
bústia de l’AMPA situada al passadís de l’escola al costat de secretaria.